آزمایشگاه تست

 

آزمون سختی سنجی فلزات

 

آزمون خوردگی در محیط مه نمکی

 

آزمون ابعادی تسمه خودرو

 

VMS اندازه برداری دقیق با

 

آزمون رله خودرویی : تست های دوام و مقامت عایقی، تست های ولتاژ جذب، دفع، و افت ولتاژ

 

.