پرشر کنترل (مانوستات

 

كليد کنترل فشار كه معمولاً آن را مانوستات                         مي نامند ، داراي دو وظيفة مهم مي‌باشد. اول محافظت از اجزاء سيستم در برابر خرابی های ناشي از تغييرات فشار و دوم كنترل تغييرات فشار كندانسور. اين سوييچ به سه نوع اصلي تقيسم مي‌شد

ـ كليد کنترل فشار پايين

ـ كليد کنترل فشار بالا

ـ كليد کنترل فشار سه مرحله

 

-1

 

 

 

اين كليد معمولاً روي رسيورـ دراير و در قسمت بالايي آن كه اتصالات ورودي و خروجي قرار دارند نصب شده و مجهز به دوترمينال است كه از يك طرف به كلاچ برقي و از طرف ديگر به ترموستات وصل مي‌شود.

نحوة كاركرد كليد فشار پايين بسيار ساده است. درداخل اين كليد يك سيلندر يا يك ديافراگم قرار دارد كه در صورت حس كردن فشاري كمتر از مقدار تنظيم شده ، مدار الكتريكي را قطع مي‌كند. بايد توجه داشت كه در صورت كاهش فشار بر اثر وجود نشت در سيستم ، كمپرسور توسط اين كنترل از مدار خارج مي‌شود تا از بروز آسيبهاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد

كليد فشاري كه به اين صورت عمل مي‌كند، عموماً ازنوع معمولاً بسته                               مي‌باشد

 

 

 

 

 این کلید در اغلب مواقع روي رسيورـ دراير نصب مي‌شود و دقيقاً عكس كليد فشار پايين عمل مي‌كند. اما همانند كليد فشار پايين در مدار الكتريكي قرار مي‌گيرد.در حقيقت كليد فشار بالا ، مدار الكتريكي مرتبط با خود را در صورتي كه فشار اعمال شده روي سيلندر و يا ديافراگم آن ، بيشتر از مقدار تنظيم شدة روي فنر (معمولاً 27 bar تا 32 bar) باشد قطع مي‌كند. بدين ترتيب اگر فشارسيستم افزايش پيدا كند كاركرد كمپرسور متوقف شده و از صدمه ديدن كمپرسور و يا تركيدن شلنگها و يا ساير اجزاء جلوگيري بعمل مي‌آيد . كليد کنترل فشار بالا نيز از نوع معمولاً بسته     می باشد(normally closed)

 

 

 

 

 

در خودروهايي كه در آنها از فن الكتريكي براي خنك كردن موتور استفاده مي‌شد و يا در حالتهايي كه جريان هواي عبوري از كندانسور زياد است از اين كليد فشار استفاده مي‌كنند.

اين نوع كليد فشار نيز بر روی مسیر و لوله گاز فشار بالا نصب مي‌شود و به همان صورت كه قبلاً گفته شد عمل مي‌كند و داراي چهار ترمينال برقي مي‌باشند.

وظايف يك كليد فشار سه وضعيتي عبارت است از

ـ كنترل فشار پايين

ـ كنترل فشار بالا

ـ كنترل كاركرد فن الكتريكي كندانسور

عملكرد دو مورد اول به همان صورت مي‌باشد

سومين خصوصيت اين كليد باعث مي‌شود كه فن كندانسور تنها در مواقع نياز و زماني كه شرايط سيستم ايجاب مي‌كند وارد مدار شود. كنترل فن الكتريكي توسط دو سطح فشار تنظيم شده انجام مي‌شود. زمانيكه فشار رانش به سطحي بالاتر از فشار ماكزيمم رسيد فن الكتريكي وارد مدار شده و يا فن در دور دوم شروع به كار ميكند (در صورتي كه فن دو دور باشد) و پس از آنكه فشار از به مقدار تنظيم شده رسيد، فن كندانسور از مدار خارج مي‌شود. كاركرد پيوسته فن الكتريكي سبب افزايش توان مصرفي ، صدا و كاهش طول عمر فن مي‌شود. مقادير تنظيم شده روي كليد فشار سه حالته كه بستگي به وظيفه اين قطعه داردبه ترتيب عبارت است از

ـ كليد فشار پايين در فشار            مدار كلاچ كمپرسور را قطع ميكند

ـ كليد فشار بالا در فشار             تا           مدار كلاچ كمپرسور را قطع ميكند

ـ فن الكتريكي كندانسور حدوداً در فشار           وارد مدار شده و در            مدار خارج ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

(MANOSTAT)

کلید کنترل فشار پایین

(normally closed)

-2

کلید کنترل فشار بالا

-3

کلید کنترل فشار سه مرحله

:

:

2.5 bar

2.5 bar

32 bar

16 bar

12 bar

:

.

.

.

.

.