فن

 

وقتيكه فن الكتريكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، مي‌توان آن را روي كندانسور و يا روي رادياتور نصب كرد. اگر فن كندانسور جلوتر از رادياتور ماشين نصب شده باشد، در اين حالت فن به گونه‌اي نصب مي‌شود كه هوا را از بيرون مكيده و روي سطح كندانسور مي‌‌دمد (وضعيت رانشي). در صورتيكه فن كندانسور در پشت كندانسور و در مقابل موتور نصب شود ، هوا را از روي سطح كندانسور مكيده و به سمت موتور مي‌دمد

 

شرايط استفاده از فن الكتريكي نسبت به شرايط بكارگيري آنها متفاوت است ، در صورتيكه يك سوئيچ فشار سه وضعيتي در سيستم وجود داشته باشد فن الكتريكي با افزايش و يا كاهش فشار قطع و وصل خواهد شد. در غير اين صورت فن بصورت دائم كار و همراه با استارت سيستم تهويه مطبوع وارد مدار مي‌شود

 

در بعضي حالات فن كندانسور توسط يك سوئيچ حرارتي                     كنترل مي‌شود. بدين صورت كه با فن موتور همزمان روشن و خاموش می شود و در واقع تابعی از شرایط حرارتی موتور است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(thermistor)