نقاط عطف

تاسیس شرکت اتوبوسرانی اتوتوکل

 

:1319

تاسیس شرکت بازرگانی اتوتوکل

:1348

:1350

تامین سیستم کولر خودرو پیکان جهت شرکت خودروسازی داخلی ( ایران خودرو

(

تاسیس شبکه توزیع قطعات کولر خودرو جهت فروش و نصب 180 نوع کولر برای خودرو های مختلف

:1357

عقد قرارداد همکاری نمايندگي و توزیع با شرکت ساندن

:1369

تاسیس شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران

:1371

اخذ پروانه بهره برداری و افتتاح کارخانه تولیدی و صنعتی کولر ایران

:1373

(OEM)

معرفی و عرضه قطعات کولر ساندن در بازار خودروسازی

:1375

عقد قرارداد همکاری تکنیکال و فنی با شرکت ساندن

:1376

Zexel (Valeo)

عقد قرارداد نمايندگي و توزیع با شرکت

:1379

:1381

معرفی و عرضه کمپرسور کولر                          در بازار خودروسازی

Zexel (Valeo)

(OEM)

:1381

اخذ گرید    از گروه خودروسازی بهمن بر اساس الزامات بهمن

A

ISO TS 16949

اخذ گواهی نامه

:1384

ISO 9001

اخذ گواهی نامه

:1384

:1385

اخذ گرید      از شرکت ساپکو بر اساس الزامات جدید

A

SAPCO 1379

از شرکت بهنگام آفرین سایپا

A+

اخذ گرید

:1385

BBB

اخذ گرید

:1385

از گروه خودروسازی بهمن بر اساس الزامات جدید

EFQM & Pantan Model

(Valeo)

عقد قرارداد همکاری تکنیکال و فنی با شرکت

:1385

عقد قرارداد همکاری تکنیکال و فنی جهت طراحی لوله و شلنگ کولر خودرو

:1385

از شرکت ساپکو بر اساس الزامات جدید

SAPCO 1385

( جزو اولین شرکتهای زنجیره تامین ایران خودرو که موفق به اخذ گرید گردید)

A

اخذ گرید

:1387

تاسیس آزمایشگاه تخصصی مستقل همکار با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

:1388

برای آزمایشگاه

ISO 17025

اخذ گواهینامه استاندارد

:1389

شرکت ساپکو

TC

افتتاح خط تولید فیلتر هوای کابین خودرو توسط مدیریت وقت واحد

:1389

:1389

اخذ تاییدیه خط تولید فیلتر هوای کابین خودرو از شرکت پژو فرانسه

PSA