قطعات

کمپرسور

کندانسور

لوله و شلنگ

اواپراتور

مونوستات

رسیور درایر

سیم کشی

فن

شیر اکسپنشن

سوئیچ